مشمولان غایب چه كسانی هستند ؟

براساس قانون و اعلام سازمان وظیفه عمومی افراد زیر به عنوان مشمول غایب محسوب می‌شوند:
1. مشمولان خدمت وظیفه عمومی كه برای رسیدگی و یا اعزام احضار می شوند و  در مهلت مقرر كه از طرف سازمان وظیفه عمومی اعلام شده خود را معرفی نکنند.
2. دارندگان معافیت موقت چنانچه حداكثر پس از یك ماه از خاتمه مدت اعتبار خود را معرفی نكنند.
3. دارندگان برگه اعزام به خدمت چنانچه در موعد اعزام تعیین شده خود را معرفی نكنند.
4. مشمولان دیپلم و پیش دانشگاهی حضوری در صورتی كه در مهلت های قانونی- كه بر اساس تاریخ تولد و زمان اخذ مدرك تحصیلی آنان تعیین شده است، مدارك خود را برای معرفی ارسال نکنند.
5. مشمولان فارغ التحصیل (فوق دیپلم و بالاتر) چنانچه تا 6 ماه پس از فراغت از تحصیل خود را معرفی نكنند.
6. دانشجویان انصرافی ،اخراجی و ترك تحصیل کرده از دانشگاه ها، چنانچه تا 4 ماه پس از تاریخ انصراف، اخراج و ترك تحصیل خود را معرفی نکنند.
7. مشمولانی كه در مقاطع مختلف تحصیلی بیش از سقف مجاز ادامه تحصیل داده باشند.
8. مشمولانی كه بصورت داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل داده و تحصیل آنان تا بعد از موعد قانونی اعزام ادامه داشته باشد.

تذكر: مشمولانی كه در مهلت قانونی درخواست معافیت پزشكی و یا كفالت داده و در مراحل رسیدگی پزشكی و كفالت قرار گرفته‌اند و از روی عمد و یا بدلیل قصور در پیگیری پرونده و عدم حضور در جلسات شورای پزشكی و هیئت كفالت، باعث طولانی شدن مراحل رسیدگی شده اند ، چنانچه رای شورای پزشكی یا هیئت رسیدگی كفالت، به سرباز بودن آنان صادر شود، در این صورت در حكم مشمولان غایب بوده و برای آنها برگ اعزام با غیبت صادر خواهد شد.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید