مدت زمان خدمت در سال 90 و شرایط کسر خدمت

     مدت خدمت سربازي در سال 90 نيز همچنان 18 ماه خواهد بود. سردار موسي کمالي با اعلام اين مطلب افزود: براي مشمولان ليسانس يک ماه، فوق ليسانس دو ماه،دکترا سه ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي دو ماه و مناطق محروم و بدآب و هوا يک ماه کسر مي گردد.

وي اضافه کرد:با پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي کل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و امدادجويان با تغييراتي تا پايان اسفند 1390 به مدت يک سال تمديد شد.

 جانشين اداره منابع ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد:مدت خدمت محققين فوق ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق يا اختراعي که در خصوص مسايل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارايه نمايند بر اساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد کل دو ماه تا پايان خدمت کسر مي شود.

سردار کمالي با اشاره به اينکه مدت خدمت مشمولان ليسانس يک ماه،فوق ليسانس دو ماه،دکتري سه ماه و فوق دکترا چهار ماه کسر مي گردد،خاطرنشان کرد:سربازان متأهل غير غائب در استان هاي محل سکونت خود بکارگيري مي شوند.

وي با بيان اينکه برنامه اي براي معافيت گروهي از مشمولان غائب و ويا بخشش آنان وجود ندارد،افزود: برخورد با مشمولاني که به قانون تمکين نرکده اند در سال 90 تشديد خواهد شد و چنانچه افراد فوق خود را معرفي کنند و در حين خدمت حسن انجام خدمت داشته باشند تمهيداتي جهت بخشش اضافه خدمت آنان از سوي فرماندهان و مسؤولان انديشده شده است.

جانشين اداره منابع ستاد کل نيروهاي مسلح در ادامه گفت:طرح اصلاح مواردي از قانون خدمت وظيفه عمومي که در مهرماه 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت مي باشد.

سردار موسي کمالي در نشست خبري اعلام آخرين تغييرات قانون خدمت وظيفه با بيان اين مطلب افزود: در گذشته مشمولان فوق ليسانس و بالاتر به ازاء ارائه پروژه تحقيقاتي به مدت يکسال از کسب خدمت برخوردار مي شدند.در قانون جديد اين افراد مي توانند با ارائه پروژه تحقيقاتي در زمينه نيروهاي مسلح و انرژي اتمي کارت پايان خدمت دريافت کنند.

وي با اشاره به تمديد مهلت اجراي قانون ايثارگران و امدادجويان تصريح کرد: به پيشنهاد ستاد کل نيروهاي مسلح و موافقت رهبر فرزانه انقلاب مهلت اجراي قانون ايثارگران و امدادجويان با تغييراتي تا پايان سال 90تمديد شد. افراد واجد شرايط مي توانند به مراکز مراجعه و از تسهيلات اين قانون استفاده کنند.

کمالي از کاهش کسب خدمت سابقه جبهه خبر داد و افزود: در گذشته کساني که کمتر از 30ماه سابقه جبهه داشتند يکي از فرزندان آنها از 18ماه کسر خدمت بهره مند مي شد . اين در حالي است که در قانون جديد اين مهلت محدود شده و حداکثر کسر خدمت براي رزمندگان 9ماه و جانبازان8 ماه است . بصورتيکه اگر رزمنده اي 9تا11ماه در جبهه حضور داشته باشد از3 ماه کسر خدمت، 12تا14ماه حضور 4ماه کسر خدمت، 15تا17ماه حضور در جبهه 5ماه کسر خدمت، 18تا20ماه 6ماه کسر خدمت و 27 تا29حضور 9ماه کسر خدمت بهره مند خواهند شد.

وي ادامه داد:اين در حالي است که رزمندگاني که بيش از 30ماه خدمت در جبهه دارند يکي از فرزندان آنها معاف مي شوند و در صورتيکه داراي 60ماه حضور درجبهه باشند 2فرزند آنها معاف خواهد شد. همچنين در قانون جديد جانبازان زير 15درصد نيز با توجه به ميزان جانبازي از تسهيلاتي برخوردار مي شوند.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با بيان اجراي تغييراتي در قانون کارت ايثارگري تصريح کرد: فرزندان خانواده ايثارگراني که در گذشته کارت دريافت کرده اند، اگر تا پايان سال 89 از محل زندگي خود هجرت کرده باشند مي توانند کارت را باطل کرده تا فرزند ديگر خانواده از اين کارت استفاده کنند.

وي با اشاره به اعتبار گواهي هاي صادر شده در سال 89تصريح کرد: اگر فردي در اسفندماه 89گواهي کسر خدمت جبهه گرفته باشد، ميزان کسر خدمت بر اساس سال گذشته محاسبه مي شود. همچنين تمامي گواهي هاي صادر شده در سال 88 و 89 داراي اعتبار بوده و قوانين افراد داراي گواهينامه براساس سال صدور اجرا مي شود.

کمالي مدت انجام خدمت وظيفه را 18ماه اعلام و خاطر نشان کرد: در سال 90نيز مدت خدمت وظيفه تغيير نخواهد کرد. اما در پايان سال 90 بررسي هاي تخصصي در خصوص مدت خدمت وظيفه صورت خواهد گرفت و شايد اين ميزان به 24ماه افزايش و يا همان 18ماه باقي بماند.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به عدم اجراي قانون اصلاح مواد قانون خدمت وظيفه تصريح کرد: اين قانون در مهر ماه 88 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما شوراي نگهبان ايراداتي را به يکي از ماده هاي آن به دليل بار مالي وارد کرد. بعد از آن جلساتي را با نمايندگان دولت برگزار کرديم و مقرر شد بار مالي طرح را 600ميليارد تومان در سال کاهش دهيم. هم اکنون منتظر تصويب اين قانون در هيئت دولت هستيم.

وي با رد شايعاتي مبني بر بخشش مشمولان غايب و اضافه خدمت آنها تصريح کرد: نيروهاي مسلح هيچ غايبي که داراي اضافه خدمت است، نمي بخشد و اين امر جزء برنامه هاي ما نيست. افرادي که مرتکب غيبت شدند بايد به خدمت وظيفه خود را انجام دهند. اگرچه در حين خدمت تسهيلاتي براي مشمولان غايب در نظر گرفته خواهد شد و در صورت حسن انجام خدمت اضافه خدمت آنها بخشيده مي شود.

کمالي از بکارگيري 500مشمول ليسانس در طرح معافيت نخبگان خبرداد و تاکيد کرد: به غير از نخبگان 300مشمول داراي مدرک دکتري در طرح پروژه هاي تحقيقاتي شرکت مي کنند تا از معافيت خدمت وظيفه بهره مند شوند. همچنين مشمولان فوق ليسانس و بالاتر مي توانند ضمن حضور در اين پروژه از 2ماه کسر خدمت تا معافيت دائم بهره مند شوند.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام صدور کارت هوشمند پايان خدمت تاکيد کرد: صدور کارت پايان خدمت و معافيت در سازمان وظيفه عمومي متمرکز شده و ديگر هيچ ارگاني حق صدور کارت پايان خدمت را ندارد. در سه نخست سالجاري تمامي کارتها به صورت هوشمند صادر مي شود ضمن اينکه طي فراخواني کارت پايان خدمت مشمولان پس از سال 54 تعويض و هوشمند مي شود از اين طريق مي توانيم با افراد داراي کارت جعلي برابر قوانين و مقررات برخورد کنيم.

وي از شناسايي سالانه 5هزار دارانده کارت جعلي پايان خدمت خبر داد و تاکيد کرد: هر ساله باندهاي متخلفي در اين زمينه شناسايي و دستگير مي شوند اين در حالي است که با تعويض کارتهاي پايان خدمت افراد متخلف شناسايي خواهند شد، همچنين سالانه 50تا60هزار سرباز فراري و داراي غيبت از سوي ستادکل نيروهاي مسلح دستگير مي شوند. امسال طرح تشديد برخورد با سربازان غايب و فراري را در دستور کار خود داريم.

کمالي با اشاره به کاهش کسر خدمت بسيجيان خاطر نشان کرد: درگذشته بسجيان از يک سال کسر خدمت برخوردار مي شدند اين در حالي است که در قانون جديد اين ميزان به 6ماه کاهش يافت.

جانشين نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح با اعلام عدم اجراي قانون تسهيل ازدواج براي سربازان تاکيد کرد: براساس اين قانون بايد حقوق سربازان متاهل 2برابر ديگر سربازان باشد، اما متاسفانه تاکنون اعتباري به اين امر تخصيص نيافته و اين امر را از دولت پيگيري مي کنيم. ستادکل نيروهاي مسلح مبغلي به عنوان تاهل پرداخت مي کنند اما چشمگير نيست.

وي با رد خبر تحصيل همزمان سربازان با دوره خدمت گفت: تمامي سربازاني که وارد نيروهاي مسلح مي شوند بايد آموزشگاه هاي فني حرفه اي و يا کاربردي را فرا بگيرند.سربازاني که قصد ادامه تحصيل را دارند بايد از معافيت تحصيلي استفاده کنند. آموزش علمي کاربردي در سپاه تنها براي 3هزار نفر از خانواده هاي بسيجي و ايثارگران است.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید