1. کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از امور اتباع بیگانه وابسته به وزارت کشور در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که دارنده کارت از سوی اداره مزبور کتباً معرفی شده باشد.
  2. کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تأیید نیست.
  3. گواهی‌های صادره از سوی وزارت کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر و ….. قابل ترجمه و تأیید است.
با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید