الفبای اسپانیایی

الفبای زبان اسپانیایی – el alfabeto español

حتما می دانید که برای سفر و تحصیل در اسپانیا نیاز به دانستن جزیی زبان اسپانیایی خواهید داشت. در این مقاله به شما کمک می کنیم با الفبا و ساختار کلی زبان اسپانیایی آشنا شوید. در صورت داشتن هرگونه سوال در پایین صفحه در بخش دیدگاه ها پرسش خود را مطرح کنید.

حروف الفبای اسپانیایی از سی حرف تشكیل شده:

 • A-a  مثل حرف آ و اَ تلفظ می شود. مثال: casa كاسا , Amor آمُر , grasias گرَسیاس
 • B-b  مثل حرف ب تلفظ می شود. مثال: bueno بوئنو , brillante برییّانته
 • C-c  اگر بعد از این حرف، حروف e و i بیاید مانند حرف ث عربی با نوك زبان تلفظ ی شود. (در آمریكای لاتین س تلفظ ی شود).در غیر این صورت ك تلفظ ی شود.مثال: cielo سی ئِلو , cien سی ئِن , aceptar آسِپتار , cerca سِركا , colaborar كُلا بُرار , música clásica موسیكا كلاسیكا
 • CH-ch  مثل حرف چ تلفظ ی شود.مثال: chica چیكا , champú چامپو , salchicha سالچیچا
 • D-d  مثل حرف د تلفظ ی شود.مثال: duro دوروُ , dónde دُندِه
 • E-e  مثل حرف اِ تلفظ ی شود.مثال: eterno اِتِرنوُ , elegante اِلِگانتِه
 • F-f  مثل حرف ف تلفظ ی شود.مثال: fuego فوئِِگوُ , flor فلوُر , familia فایلیا
 • G-g  اگر بعد از این حرف e و i بیاید خ تلفظ ی شود.در غیر این صورت گ تلفظ ی شود.مثال: georgia خِئُرخیا , gimnasia خیمناسیا , general خِنِرال , gordo گُردوُ , gargantaگارگانتا , gloria گلوُریا , guerra گِرّا , alguien آلگیئنِ
 • H-h  این حرف در زبان اسپانیایی نوشته یشود اما تلفظ نی شود.مثال: hola اُلا , hacerآسِر , almohada آلموآدا
 • I-i  این حرف اگر بعد از e,a,o بیاید ی تلفظ ی شود.در غیر این صورت ئی تلفظ ی شود.مثال: oil اُیل , aire آیرِه , aceite آسِیتِه , diente دیئِِِنته , dirigir دیریخیر , límite لییتِه , día دیا
 • J-j مثل خ تلفظ ی شود.مثال: juan خوآن , ajedrez آخِدرِس , caja كاخا
 • K-k  مثل ك تلفظ ی شود.این حرف با این كه جزئی از الفبای اسپانیایی هست،اما كاربرد زیادی ندارد.چون از زبان های دیگر وارد زبان اسپانیایی شده و تنها در كلماتی به كار گرفته ی شود كه اسپانیایی نیستند اما در زبان اسپانیایی رواج یافته اند.مثال:  kilometro كیلوُ مِتروُ , kilogramo كیلوُ گراموُ
 • L-l  مثل ل تلفظ ی شود.مثال: lugar لوگار , lejos لِخُس , lima لیما
 • LL-ll  این حرف را به دو صورت ی توان تلفظ كرد: ی و ج. قاعده خاصی برای این كه چه موقع ی و چه موقع ج تلفظ شود وجود ندارد.اما معمولا در زبان آیانه،بیشتر ج تلفظ ی شود.مثال: llorar یُرار،جُرار , llamar یامار،جامار , brillante بریّانتِه،بریجانتِه
 • M-m  مثل م تلفظ ی شود.مثال: mesa مِسا , más ماس
 • N-n  مثل ن تلفظ ی شود.مثال: nunca نونكا , naranjo نارانخوُ
 • Ñ-ñ  این حرف نی تلفظ ی شود.مثال: españa اسپانیا , niño نینیو , añadir آنیادیر , mañana مانیانا , año آنیو
 • O-o  مثل اُ تلفظ ی شود.مثال: ojo اُخوُ , oro اُروُ
 • P-p  مثل پ تلفظ ی شود.مثال: plato پلاتوُ , papel پاپِل
 • Q-q  مثل ك تلفظ ی شود.معمولا بعد از این حرف،حرف u قرار ی گیرد كه تلفظ نی شود.مثال: querer كِرِر , aquí آكی , quedar كِدار , química كییكا
 • R-r  مثل ر تلفظ ی شود.مثال: ruso روسوُ , rodear رُدِآر
 • RR-rr  مثل ر با تشدید تلفظ ی شود.مثال: arriba اَرّیبا , carrera كارِّرا , derrotar دِرّوُتار
 • S-s  مثل س تلفظ ی شود.مثال: sol سُل , sal سال
 • T-t  مثل ت تلفظ ی شود.مثال: té تِه , tatuaje تاتوآخِه
 • U-u  مثل او تلفظ ی شود.مثال: uno اونوُ , cultura كولتورا
 • V-v  مثل ب تلفظ ی شود.مثال: viuda بی اودا , caviar كابیار , vecino بِسینوُ
 • W-w  مثل ب تلفظ ی شود.این حرف هم مثل حرف k اصالت اسپانیایی ندارد و در كلمات معدودی به كار ی رود.مثال: washington باشینگتن
 • X-x  مثل دو حرف پشت سر هم ك،س تلفظ ی شود.و اگر اول كلمه بیاید خ تلفظ ی شود.مثال: explicar اِكسپلیكار , flexible فلِكسیبلِه
 • Y-y  تلفظ این حرف مثل حرف ll ی باشد.مثال: yo یُو،جُو , ayer آیِر،آجر
 • Z-z  در اسپانیا مثل ث عربی یعنی با نوك زبان،و در آمریكای لاتین مثل س تلفظ ی شود.مثال: zorro سُرّوُ , cazador كاسادُر , mezclar مِسكلار

تلفظ حروف اسپانیایی pronunciación

تلفظ حروف الفبا اسپانیایی بسیار ساده تر از زبان انگلیسی است. شما حتی اگر انگلیسی خوب بلد باشید ممكنه بعضی كلمات رو اشتباه تلفظ كنید،چون انگلیسی یك قاعده مشخص برای تلفظ نداره. اما در زبان اسپانیایی این طور نیست. كلمات همان طور تلفظ یشن كه نوشته میشن و فقط كافیه قاعده تلفظ بعضی از اون ها رو بدونیم.

 • ge:,gente,agencia,ángel خه
 • gi:gitano,ginebra خی
 • gue:guerra,guerrero گِه
 • gui:águila,sanguíneo گی

همان طور كه دیدیم در كلماتی كه تلفظ گِه و گی وجود داره، در نوشتن اون ها حرف u بعد از g نوشته یشه تا با ge و gi متمایز باشه و درست تلفظ بشه.

توی این كلمات حرف u تلفظ نی شه و فقط واسطه قرار ی گیره تا تلفظ كلمات درست باشه.

چند كلمه ای هستند كه شبیه كلمات بالا هستند. اما حرف u هم تلفظ ی شه كه باید این جوری نوشته بشه: güe , güi

مثلا: pingüino پین گوئینوُِ vergüenza برگوئِنسا

هیشه بعد از q حرف u یاد كه در این مورد هم u تلفظ نی شه.que كِه tranquilo ترَنكیلوُquién كی اِن

مثال هایی برای تلفظ و ترجمه لغات:

azúcar –  آسوكار- شكر،قند

aceite –  آسِیتِه – روغن

botella – بُتِیا – بطری

casa – كاسا – خانه

ceniza -سِنیسا – خاكسر

brisa – بریسا – نسیم

viento – بی اِنتوُ – باد

cerveza – سِربسا – آبجو

atracción – آتراكسیُن – جاذبه

brillar – برییار- درخشیدن

pájaro – پاخاروُ- پرنده

página – پاخینا – صفحه

pegar – پگار- چسباندن

piedra – پی اِدرا – سنگ

coche – كُچه – ماشین

calle – كایه – خیابان

águila – آگیلا – عقاب

tranquilo – ترانكیلوُ- آرام

auxiliar – آاوكسیلیار- كمك كردن

ayudar – آیودار- كمك كردن

atardecer – آتاردِسِر- دیر شدن،غروب

arriba – اَرّیبا – بالا

quizás – كیساس – شاید

cazador – كاسادور – شكارچی

cien – سی اِن – صد

cielo – سی اِلوُ – آسمان

cinco – سینكوُ – پنج

cabeza – كابسا – سر

niño – نی نیو – بچه

bebe – ببه – بچه،نوزاد

discusión – دیسكوسیون – بحث

directo – دیركتوُ – مستقیم

tierra – تی اِرّا – زین

esquí – اِسكی – اسكی

línea – لینه آ – خط

importante – ایمپُرتانته – مهم

país – پا ایس – كشور

una vez -اونا بس – یك بار

panadería -پانادِریا – نانوایی

پرسش و پاسخ

qué es esto?….es una mesa¿

این چیست؟….یك یز است

qué es esto?….es un perro¿

این چیست؟….یك سگ است

qué es esto?….es un plato¿

این چیست؟….یك بشقاب است

qué es esto?….es un reloj¿

این چیست؟…یك ساعت است

qué es esto?….es un balón¿

این چیست؟….یك توپ است

qué es esto?….es un parasol¿

این چیست؟….یك چتر است

qué es esto?….es una manzana¿

این چیست؟….یك سیب است

qué es esto?….es una silla¿

این چیست؟….یك صندلی است

qué es esto?….es una llave¿

این چیست؟….یك كلید است

qué es esto?….es un libro¿

این چیست؟….یك كتاب است

qué es esto?….es un sombrero¿

این چیست؟….یك كلاه است

qué es esto?….es una guitarra¿

این چیست؟….یك گیتار است

qué es esto?….es un vaso¿

این چیست؟….یك لیوان است

qué es esto?….es una flor¿

این چیست؟….یك گل است

qué es esto?….es un zapato¿

این چیست؟….یك كفش است

qué es esto?….es una camisa¿

این چیست؟….یك پیراهن است

qué es esto?….es una casa¿

این چیست؟….یك خانه است

qué es esto?….es un coche¿

این چیست؟…یك اتوموبیل است

qué es esto?….es una botella¿

این چیست؟….یك بطری است

qué es esto?….es un espejo¿

این چیست؟….یك آینه است

qué es esto?….es una bolsa¿

این چیست؟…یك كیف است

qué es esto?….es una avión¿

این چیست؟….یك هواپیما است

qué es esto?….es un árbol¿

این چیست؟…. یك درخت است

داشتن lección 4 – tener

tener یكی از پر كاربرد ترین كلمات در زبان اسپانیایی ی باشد.

tener – داشتن

?tienes un libro¿-آیا یك كتاب داری؟

sí,tengo un libro-بله یك كتاب دارم

?tienes una revista¿-آیا یك مجله داری؟

sí,tengo una revista-بله یك مجله دارم

?tienes un libro¿-آیا یك كتاب داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una revista¿-آیا یك مجله داری؟

no,no tengo-نه،ندارم

?tienes una camisa verde¿-آیا یك پیراهن سبز داری؟

no,tengo una camisa roja-نه،یك پیراهن قرمز دارم

?tienes un coche azul¿-آیا یك ماشین آبی داری؟

no,tengo un coche amarillo-نه،یك ماشین زرد دارم

?tienes hijos¿-آیا بچه داری؟

sí,un hijo y una hija-بله،یك پسر و یك دختر

?qué esdad tienes¿-چند سالته؟

tengo 32 años-سی و دو سالمه (سی و دو سال دارم)

?tienes 40 años¿-چهل سالته؟

no,tengo 32 años-نه،سی و دو سالمه

tener que – باید

tengo que irme-باید برم

tengo que aprender-باید یاد بگیرم

tengo que estudiar más-باید بیشتر مطالعه كنم

tienes que hacerlo-باید این كارو بكنی

tienes que olvidar-باید فراموش كنی

tienes que estudiar-باید مطالعه كنی

tener sueño – خواب آلود بودن

tengo sueño-خوابم یاد

tener hambre – گرسنه بودن

tengo hambre-گرسنمه

صرف حال ساده مصدر tener

tengo-دارم ــ tienes-داری ـــtiene-داردـــ tenemos-داریم ـــ tenéis-داریدـــtienen-دارند

مذكر و مؤنث – femenino y masculino

اسم ها وصفات در زبان اسپانیایی حالت مذكر و مؤنث دارند.این حالت مذكر و مؤنث بودن برای تمای اسم ها یعنی اسای افراد و اسای اشیاء وجود دارد. بسیاری از كلمات مذكر به o و بسیاری از كلمات مؤنث به a ختم ی شوند.

cuadro تابلو

libro كتاب

casa خانه

caja جعبه

chico پسر ــ chica (دختر

médico پزشك مردــ médica پزشك زن

cocinero آشپز مرد ــ cocinera آشپز زن

اگر بخواهیم برای یك اسم مذكر صفتی بیاوریم، آن صفت هم حالت مذكر به خود ی گیرد و هین طور برای مؤنث.

مثلا:

-مذكر: cuadro bonito یا bonito cuadro (تابلوی زیبا

-مؤنث: casa bonita یا bonita casa (خانه زیبا

كلمه cuadro مذكر است و نشانه مذكر بودن آن حرف o در انتهای كلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مذكر داشته باشد.وكلمه casa مؤنث است.نشانه مؤنث بودن آن حرف a در انتهای كلمه ی باشد.پس صفت هم باید حالت مؤنث داشته باشد.

مثال دیگر:

-مذكر: médico experto (پزشك ماهر

-مؤنث: médica experta پزشك ماهر

البته هیشه در قواعد زبان اسپانیایی استثناء وجود دارد.در بحث مذكر و مؤنث هم استثناءهایی هست كه باید اونارو یاد بگیریم و حفظ كنیم.مثلا كلمه día (روز) با این كه به aختم ی شود،مذكر است و كلمه mano (دست) با اینكه به o ختم ی شود،مؤنث است.

اسم هایی كه به or ختم ی شوند مذكر هستند.و اگر حالت مؤنث هم داشته باشند،حرف aبه آخر اضافه ی شود.

مثال: (رنگ)color___(ارزش) valor___(مزه)sabor___(عشق)amor .این اسم ها مذكر هستند و هیشه حالت مذكر دارند.و اسم هایی هستند كه حالت مؤنث هم دارند: (برنده) ganador ___ (برنده) ganadora ___ سفیرembajador___

سفیر embajadora

اسم هایی كه فقط حالت مؤنث دارند:

اسم هایی كه به tad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: libertad (آزادی) __ dificultad (سختی) __ facultad (دانشكده)

اسم هایی كه به tud ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: longitud طول __ actitud عمل،اقدام

اسم هایی كه به dad ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: calidad (كیفیت) __ cantidad (كیفیت) __ ciudad (شهر __ bondad (خوبی

اسم هایی كه به ción و sión ختم ی شوند مؤنث هستند.

مثال: canción (ترانه) __ fijación (وابستگی) __ colección (كلكسیون) __ fisión (شكاف) __ visión (دید) __ erosión (فرسایش)

عدد یك «UN» تنها عددی است كه حالت مؤنث و مذكر دارد.در حالت مذكر un و در حالت مؤنث una نوشته ی شود.

مثلا: un chico (یك پسر) ___ una chica (یك دختر ) ___ una casa (یك خانه) ___ un zapato (یك كفش)

una ventana یك پنجره) ___ un perro (یك سگ ) ___ یك سگ مادهuna perra

كلماتی كه به ista و ante ختم ی شوند،هم برای مؤنث و هم برای مذكر به كار ی روند.

مثال: artista (هنرمند) __ tenista ( بازیگر تنیس) __ dentista (دندانپزشك) __ estudiante (دانش آموز) __ calmante (آرام بخش) __ amante (عاشق)

مكالمه زبان اسپانیایی

yo soy Martín Muñoz. من مارتین مونیوس هستم

tengo sesenta y siete años شصت و هفت سال دارم

soy español اسپانیایی هستم

vivo en toledo, en una casa grande y antigua در تولدو زندگی ی كنم،در یك خانه بزرگ و قدیی

no estoy casado متاهل نیستم

vivo solo تنها زندگی ی كنم

todas las tardes voy al parque بعد از ضهر ها به پارك یرم

donde encuentro a mi amigo Pascual جایی كه دوستم پاسكوآل رو ی بینم

cómo se llama usted? اسم شما چیه؟

me llamo Martín اسم من مارتین هست

qué edad tiene usted? چند سالتونه؟

tengo sesenta y siete años شصت و هفت سالمه

de dónde es usted? اهل كجا هستید؟

soy de españa اسپانیایی هستم

en cúal ciudad de españa vive usted? در كدام شهر اسپانیا زندگی ی كنید؟

en toledo در تولدو

cómo es su casa? خانه شما چه جور هست؟

es una casa grande y antigua یك خانه بزرگ و قدیی هست

es usted casado? آیا شما متاهل هستید؟

no,yo soy soltero نه،من مجرد هستم

a dónde va usted las tardes? شما بعد از ضهر ها كجا ی روید؟

voy al parque به پارك ی رم

quién es Pascual? پاسكوآل كیه؟

él es mi amigo اون دوست منه

me llamo Federico guiterrez اسم من فدریكوُ گیترِس هست

soy español pero vivo en argentina اسپانیایی هستم اما در آرژانتین زندگی ی كنم

yo soy médico من پزشك هستم

trabajo en un hospital de buenos aires در یك بیمارستان بوئنوس آیرس كار ی كنم

tengo sincuenta años پنجاه سالمه

julia es mi mujer خولیا همسر من هست

ella es espanola también او هم اسپانیایی هست

tiene cuarenta y cuatro años چهل و چهار سالشه

y es profesora de francés و معلم فرانسوی هست

tengo dos hijos دوتا بچه دارم

un hijo y una hija یك پسر و یك دختر

se llaman luis y marisol اسمشون لوئیس و ماری سُل هست

marisol tiene diesiséis años ماری سُل شانزده سالشه

y luis tiene veintiún años و لوئیس بیست و یك سالشه

luis actualmente está en españa لوئیس در حال حاضر در اسپانیا هست

él es estudiante de la universidad او دانشجو هست

cómo se llama usted? اسم شما چیه؟

me llamo Federico اسم من فدریكو هست

es usted español? آیا شما اسپانیایی هستید؟

sí,soy español یله اسپانیایی هستم

vive usted en españa? آیا شما در اسپانیا زندگی ی كنید؟

no,vivo en argentina نه،در آرژانتین زندگی ی كنم

en qué trabaja usted? چه شغلی دارید؟

soy médico پزشك هستم

dónde trabaja usted? كجا كار ی كنید؟

en un hospital de buenos aires در یك بیمارستان بوئنوس آیرس

qué edad tiene usted? چند سالتونه؟

tengo sincuenta años پنجاه سالمه

cómo se llama su esposa? اسم همسر شما چیه؟

se llama julia اسمش خولیا هست

qué edad tiene? چند سال داره؟

ella tiene cuarenta y cuatro años او چهل و چهار سال داره

cúantos hijos tiene usted? چند تا بچه دارید؟

dos hijos,un hijo y una hija دو تا،یك پسر و یك دختر

cómo se llaman? اسمشون چیه؟

luis y marisol لوئیس و ماری سُل

qué edad tienen? چند سالشونه؟

luis tiene veintiún años y marisol diesiséis لوئیس بیست و یك سالشه و ماری سُل شانزده

luis – yo soy luis,el hijo mayor من لوئیس هستم،فرزند بزرگ

tengo veintiúna años بیست و یك سالمه

soy estudiandte دانشجو هستم

vivo ev madrid در مادرید زندگی ی كنم

me gustan esquí y alpinismo من اسكی و كوهنوردی رو دوست دارم

marisol – hola سلام

yo soy marisol من ماریسُل هستم

tengo dieciséis años شانزده سالمه

quiero ser actriz دوست دارم هنر پیشه بشم

no me gusta nada estudiar اصلا از درس خوندن خوشم نیاد

لغات مهم اسپانیایی

hola – سلام

yo – من

soy – هستم

estoy – هستم

es – هست

está – هست

y – و

españa – اسپانیا

español – اسپانیایی

vivo – زندگی ی كنم

tengo – دارم

voy – ی روم

casa – خانه

solo – تنها

tarde – بعد از ظهر،عصر،٢ دیر

parque – پارك

amigo – دوست

Usted – شما (محترمانه)

dónde? – كجا؟

donde – جایی كه

qué? – چه؟ ، چی؟

que – كه

edad – سن

cúal? – كدام؟

ciudad – شهر

en – در

en la casa – در خانه

en españa – در اسپانیا

año – سال

cómo? – چه گونه؟ ، چه جور؟

grande – بزرگ

antiguo – قدیی

casado – متاهل

soltero – مجرد

quién? – چه كسی؟ ، كی؟

quien – كسی كه

pero – اما

argentina – آرژانتین

médico – پزشك

hospital – بیمارستان

trabajo – كار ی كنم

mujer – زن

también – همچنین

profesor – معلم ، دبیر ،٢ پروفسور

francés – فرانسوی

actualmente – فعلا ، در حال حاضر

estudiante – دانش آموز ،٢ دانشجو

estudiar – مطالعه كردن ، درس خواندن

universidad – دانشگاه

esposo – همسر(مرد)

esposa – همسر(زن)

él – او(مذكر)

ella – او(مؤنث)

cúanto? – چه قدر؟ ، چه مقدار؟

cúantos? – چند تا؟ ، چند عدد؟

un – یك

una – یك مؤنث

dos – دو

hijos – فرزندان

hijo – فرزند(پسر)

hija – فرزند(دختر)

esquí – اسكی

alpinismo – كوهنوردی

actriz – بازیگر زن

nada – هیچ ، هیچ چیز

مصدر – infinitivo

در زبان اسپانیایی سه نوع مصدر وجود دارد:مصدر هایی كه به ar ختم ی شوند، مصدر هایی كه به er ختم ی شوند و مصدر هایی كه به ir ختم ی شوند.

مثال:

tocar – لمس كردن، نواختن

creer – فكر كردن، باور داشتن

recibir – دریافت كردن

هر گروه قاعده صرف خاص خود را دارد.البته افعال بی قاعده زیادی هستند كه از قواعد صرف كه در این درس برای هر سه نوع مصدر ی گویم،پیروی نی كنند و آنها را باید یاد بگیریم.اما فعلا صرف افعال با قاعده را یاد ی گیریم و در مورد افعال بی قاعده و چگونگی صرف كردن در درس های بعدی به آنها ی پردازیم.

(ar,er,ir) علامت های مصدری هستند.

١- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی كه به ar ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی كنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – as – a – amos – áis – an) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی كنیم.

مثال:

با حذف ar ریشه مصدر را به دست ی آوریمtocar – ar = toc

لمس ی كنم – toc + o = toco

لمس ی كنی – toc + as = tocas

لمس ی كند – toc + a = toca

لمس ی كنیم – toc + amos = tocamos

لمس ی كنید – toc + áis = tocáis

لمس ی كنند – toc + an = tocan

٢- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی كه به er ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی كنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – es – e – emos – éis – en) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی كنیم.

مثال:

با حذف er ریشه مصدر را به دست ی آوریم creer – er = cre

فكر ی كنم – cre + o = creo

فكر ی كنی – cre + es = crees

فكر ی كند – cre + e = cree

فكر ی كنیم – cre + emos = creemos

فكر ی كنید – cre + éis = creéis

فكر ی كنند – cre + en = creen

 

٣- صرف حال ساده اخباری برای مصدر هایی كه به ir ختم ی شوند.

علامت مصدری را حذف ی كنیم تا ریشه مصدر به دست بیاید،سپس پسوند های (o – es – e – imos – ís – en) را به ترتیب به ریشه مصدر اضافه ی كنیم.

مثال:

با حذف ir ریشه مصدر را به دست ی آوریم recibir – ir = recib

دریافت ی كنم – recib + o = recibo

دریافت یكنی – recib + es = recibes

دریافت ی كند – recib + e = recibe

دریافت ی كنیم – recib + imos = recibimos

دریافت ی كنید – recib + ís = recibís

دریافت ی كنند – recib + en = reciben

 

حرف تعریف – artículo

در زبان اسپانیایی ٤ نوع حرف تعریف وجود(el,los,la,las) دارد كه پیش از كلمات مفرد مذكر ، جمع مذكر، مفرد مؤنث وجمع مؤنث قرار ی گیرد. حروف تعریف در زبان فارسی وجود ندارد،اما اگر بخواهیم به انگلیسی تر جمه كنیم همان the ی شود.

el – برای مفرد مذكر: el libro,el país,el nombre,el niño,el juego,el coche

los – برای جمع مذكر :los libros,los países,los nombres,los niños,los juegos,los coches

la – برای مفرد مؤنث :la ventana,la mesa,la isla,la silla,la tentación

las – برای جمع مؤنث :las ventanas,las mesas,las islas,las sillas,las tentaciónes

حروف تعریف آیخته:

اگر el بعد از حرف اضافه a قرار بگیرد،با هم آیخته ی شوند و تبدیل به al ی شوند.

a + el : al

مثال:

voy al colegio – به آموزشگاه یروم

traducir al español – به اسپانیایی ترجمه كردن

españa está al frente de la lucha contra el trorismo – اسپانیا در مقابل جنگ با تروریسم است

coger al primero – از اول شروع كردن

اگر el بعد از حرف اضافه de قرار بگیرد،با هم آیخته ی شوند و تبدیل به del ی شوند.

de + el : del

مثال:

la luz del sol – نور خورشید

el sonido del viento – صدای باد

historia del siglo veinte – تاریخ قرن بیستم

مثال ها:

el libro interesante – كتاب جالب

los libros interesante – كتاب های جالب

el país asiático – كشور آسیایی

los países asiáticos – كشور های آسیایی

el nombre de mi amigo – اسم دوست من

los nombres de mis amigos – اسم های دوستان من

el niño está jugando – بچه در حال بازی كردن است

los niños estan jugando – بچه ها در حال بازی كردن هستند

el juego olímpico – بازی المپیكی

los juegos olímpicos – بازی های المپیكی

el coche caro – ماشین گران قیمت

los coches caros – ماشین های گران قیمت

la ventana está abierta – پنجره باز است

las ventanas estan abiertas – پنجره ها باز هستند

la mesa es de madera – یز از جنس چوب است

las mesas son de madera – یز ها از جنس چوب هستند

la isla está en el mar mediterraneo – جزیره در دریای مدیترانه است

las islas están en el mar mediterraneo – جزیره ها در دریای مدیترانه هستند

la silla está detrás de la mesa – صندلی در پشت یز است

las sillas están detrás de la mesa – صندلی ها در پشت یز هستند

la tentación diabólica – وسوسه شیطانی

las tentaciónes diabólicas – وسوسه های شیطانی

لغات

libro – كتاب

país – كشور

nombre – اسم،نام

niño – بچه

partido – مسابقه

coche – ماشین

ventana – پنجره

mesa – یز

isla – جزیره

silla – صندلی

tentación – وسوسه

interesante جالب

asiático – آسیایی

amigo دوست

mediterraneo – مدیترانه

juego – بازی

juegos olímpicos – بازی های المپیك

coche – ماشین،اتوموبیل

caro – گران،گران قیمت

ventana – پنجره

abierto – باز

mesa – یز

madera – چوب

isla – جزیره

mar – دریا

mediterraneo – مدیترانه

silla – صندلی

tentaciónes – وسوسه

diabólico – شیطانی

detrás – پشت،عقب

luz – نور

viento – باد

el sonido – صدا

traducir – ترجمه كردن

lucha – جنگ، كُشتی

trorismo – تروریسم

siglo – قرن

historia – تاریخ،روایت،داستان

sol – خورشید،آفتاب

contra – مخالف،ضد

coger – گرفتن

primero – اول،اولین

حال ساده (اخباری- presente indicativo , – بودن ser y estar)

حال ساده (اخباری) فعلی است كه وقوع عملی را به طور قطع خبر ی دهد.

در این درس با دو مصدر ser و estar كه هر دو معنی بودن ی دهند،آشنا ی شویم و آنها را به حال ساده صرف ی كنیم.

ser

estar

تفاوت ser و estar

چه موقع باید از ser استفاده كنیم؟

ser حالت دایی را نشان ی دهد.البته این حالت ممكن است در آینده تغییر كند اما در همان لحظه كه آن حالت را بیان ی كنیم، امكان ندارد تغییركند.مثلا اگر ی خواهیم بگوییم «او یك پسر است» باید از ser استفاده كنیم.چون حالتی است كه امكان تغییر درآن وجود ندارد. یا مثلا ی خواهیم بگوییم «امروز یكشنبه است» وقتی ی گوییم امروز یكشنبه هست حالتی را بیان ی كنیم كه احتمال تغییر در آن لحظه،در آن حالت وجود ندارد.پس باید از ser استفاده كنیم.

مثال ها:

él es un chico – او یك پسر است

hoy es domingo – امروز یكشنبه است

tú eres muy inteligente – تو خیلی باهوش هستی

yo soy juan – من خوآن هستم

el coche es de color rojo – رنگ ماشین قرمز است

nosotros somos cristianos – ما مسیحی هستیم

vosotros sois madrileños – شما مادریدی هستید

los pájaros son bonitos – پرنده ها زیبا هستند

 

چه موقع باید از estar استفاده كنیم؟

estar حالتی را بیان ی كند كه آن حالت ممكن است هر لحظه تغییر كند.مثلا: «او خواب است» ، «او در حال دویدن است» ، «لیوان روی یز است» ، «لیوان خالی است»

مثال ها:

él está dormido – اوخواب است

él está corriendo – او در حال دویدن است

el vaso está sobre la mesa – لیوان روی یز است

el vaso está vacío – لیوان خالی است

yo estoy muy alegre – من خیلی خوشحال هستم

yo estoy en la casa – من در خانه هستم

tú estás andando – تو در حال قدم زدن هستی

nosotros estamos trabajando – ما در حال كار كردن هستیم

vosotros estáis trabajando – شما در حال كار كردن هستید

ellos stán nerviosos – آنها عصبانی هستند

las ventanas están abiertas – پنجره ها باز هستند

حالت سوالی و منفی:

امروز یكشنبه است – hoy es domingo

امروز یكشنبه است؟ – ?hoy es domingo

امروز یكشنبه نیست – hoy no es domingo

روی یز است – está sobre la mesa

روی یز است؟ -?está sobre la mesa

روی یز نیست – no está sobre la mesa

 

Usted – وقتی ی خواهیم كسی را محترمانه خطاب كنیم به جای tú از Usted استفاده ی كنیم .

Ustedes – وقتی ی خواهیم دو یا چند نفر را محترمانه خطاب كنیم،به جای vosotros یاvosotras از Ustedes استفاده ی كنیم.

مثال ها:

شما اسپانیایی هستید – Usted es español

شما اسپانیایی هستید – Ustedes son españoles

شما در اسپانیا هستید – Usted está en españa

شما در اسپانیا هستید – Ustedes están en españa

لغات:

domingo – یكشنبه

inteligente – باهوش

dormir – خوابیدن

correr – دویدن

color – رنگ

rojo – قرمز

cristiano – مسیحی

madrileño – مادریدی

bonito – زیبا

pájaro – پرنده

vaso – لیوان

sobre – روی

mesa – یز

vacío – خالی

muy – خیلی

alegre – خوشحال،شاد

trabajar – كار كردن

nervioso – عصبانی

abierto – باز

ventana – پنجره

ضمایر فاعلی – pronombres subjetivos

ضیر فاعلی كلمه ای است كه جای اسم فاعل (اسای اشخاص) را ی گیرد.در فارسی ٦ حالت دارد: من-تو-او-ما-شما-آنها

و در زبان اسپانیایی ١٢ حالت:

yo – یوُ

tú – تو

él – اِل – فقط برای مفرد مذكر

ella – اِیا – فقط برای مفرد مؤنث

nosotros – نُسٌترُس,vosotros – بُسُترُس – ,ellos – اِیُس – برای جمع مذكر یا جمع مذكر و مؤنث با هم

nosotras – نُسُتراس – , vosotras – بُسُتراس – , ellas – اِیاس – فقط برای جمع مؤنث

usted – اوستِد – حالت محترمانه برای مفرد است.یعنی اگر كسی را ی خواهیم محترمانه خطاب كنیم،به جای tú از usted استفاده ی كنیم.

ustedes – اوستِدِس – حالت محترمانه برای جمع است.یعنی اگر دو یا چند نفر را ی خواهیم محترمانه خطاب كنیم،به جای vosotros/as از ustedes استفاده ی كنیم.

افعال مهم

صرف افعال مهم در وجه حال ساده (افعال با قاعده)

١- مصدر هایی كه به ar ختم ی شوند

صحبت كردن – hablar – آبلار

صحبت ی كنم – hablo – آبلوُ

صحبت ی كنی – hablas – آبلاس

صحبت ی كند – habla – آبلا

صحبت ی كنیم – hablamos – آبلامُس

صحبت ی كنید – habláis – آبلایس

صحبت ی كنند – hablan – آبلان

كار كردن – trabajar – تِراباخار

كار ی كنم – trabajo – تراباخُ

كار ی كنی – trabajas – تراباخاس

كار ی كند – trabaja – تراباخا

كار ی كنیم – trabajamos – تراباخامُس

كار ی كنید – trabajáis – تراباخایس

كار ی كنند – trabajan – تراباخان

مطالعه كردن درس خواندن – estudiar – اِستودیار

درس ی خوانم – estudio – اِستودیوُ

درس ی خوانی – estudias – اِستودیاس

درس ی خواند – estudia – اِستودیا

درس ی خوانیم – estudiamos – اِستودیامُس

درس ی خوانید – estudiáis – اِستودیایس

درس ی خوانند – estudian – اِستودیان

كمك كردن – ayudar – آیودار

كمك ی كنم – ayudo – آیودوُ

كمك ی كنی – ayudas – آیوداس

كمك ی كند – ayuda – آیودا

كمك ی كنیم – ayudamos – آیودامُس

كمك ی كنید – ayudáis – آیودایس

كمك ی كنند – ayudan – آیودان

جستجو كردن – buscar – بوسكار

جستجو ی كنم – busco – بوسكوُ

جستجو ی كنی – buscas – بوسكاس

جستجو ی كند – busca – بوسكا

جستجو ی كنیم – buscamos – بوسكامُس

جستجو ی كنید – buscáis – بوسكایس

جستجو ی كنند – buscan – بوسكان

عوض كردن تغییر دادن – cambiar – كامبیار

عوض ی كنم – cambio – كامبیوُ

عوض ی كنی – cambias – كامبیاس

عوض ی كند – cambia – كامبیا

عوض ی كنیم – cambiamos – كامبیامُس

عوض ی كنید – cambáis – كامبیایس

عوض ی كنند – cambian – كامبیان

نگاه كردن تماشا كردن – mirar – یرار

نگاه ی كنم – miro – یروُ

نگاه ی كنی – miras – یراس

نگاه ی كند – mira – یرا

نگاه ی كنیم – miramos – یرامُس

نگاه ی كنید – miráis – یرایس

نگاه ی كنند – miran – یران

استفاده كردن – usar – اوسار

استفاده ی كنم – uso – اوسوُ

استفاده ی كنی – usas – اوساس

استفاده ی كند – usa – اوسا

استفاده ی كنیم – usamos – اوسامُس

استفاده ی كنید – usáis – اوسایس

استفاده ی كنند – usan – اوسان

پرسیدن سؤال كردن – preguntar – پرِگونتار

ی پرسم – pregunto – پرِگونتوُ

ی پرسی – preguntas – پرِگونتاس

ی پرسد – pregunta – پرِگونتا

ی پرسیم – preguntamos – پرِگونتامُس

ی پرسید – preguntáis – پرِگونتایس

ی پرسند – preguntan – پرِگونتان

andar قدم زدن , amar عشق ورزیدن , arreglar منظم كردن ,bajar پایین آوردن پایین آمدن , bailar رقصیدن ,cambiar عوض كردن تغییر دادن ,andar قدم زدن ,caminar راه رفتن پیمودن,castigar تنبیه كردن جریمه كردن ,cantar آواز خواندن ,charlar گفتگو كردن گپ زدن ,cenarشام خوردن ,desayunar صبحانه خوردن ,brillar درخشیدن ,besar بوسیدن ,cocinar آشپزی كردن ,comprar خرید كردن خریدن ,continuar ادامه دادن ,conversar مكالمه كردن گفتگو كردن ,cortaكوتاه كردن بریدن ,dejar رها كردن ,derrotar شكست دادن ,desear علاقه داشتن آرزو داشتن خواستن ,durar طول كشیدن پایدار ماندن ,entrar وارد شدن وارد كردن,enseñar نشان دادن آموزش دادن ,escuchar گوش كردن ,esperar منتظر بودن ایدوار بودن,borrar پاك كردن ,eliminar حذف كردن پاك كردن ,llegar رسیدن ,explicar توضیح دادن,fumar سیگار كشیدن دود كردن ,funcionar عمل كردن كار كردن ,ganar برنده شدن به دست آوردن ,gritar فریاد زدن ,invitar دعوت كردن ,lavar شستن ,limpiar تیز كردن ,lucharمبارزه كردن كشتی گرفتن , llamar صدا كردن تلفن زدن ,llenar پر كردن ,llenar پر كردن,llevar حمل كردن بردن ,llorar گریه كردن ,mandar فرستادن دستور دادن ,manejar اداره كردن كاری را به انجام رساندن ,matar كشتن ,mezclar مخلوط كردن ,nadar شنا كردن,nececitar نیاز داشتن احتیاج داشتن ,olvidar فراموش كردن ,pagar پرداخت كردن ,pegarچسباندن ,pasar گذشتن رد شدن عبور كردن گذراندن ,pesar وزن داشتن سنگینی كردن,practicar – تمرین كردن اجرا كردن ,preparar – آماده كردن ,quemar – سوزاندن آتش زدن,quitar برداشتن , regresar برگشتن , respirar نفس كشیدن ,rezar دعا كردن ,respetarجواب دادن ,sacar در آوردن بیرون كشیدن ,saltar پریدن ,sentar نشاندن همخوانی داشتن,significar معنی داشتن با اهیت بودن ,terminar تمام كردن به پایان رساندن ,tirar پرتاب كردن شلیك كردن ,tocar لمس كردن نواختن ,tardar دیر كردن ,tomar گرفتن ,tratar رفتار كردن ,viajar سفر كردن ,visitar دیدن كردن ,votar رای دادن

٢ – مصدر های كه به er ختم ی شوند

دویدن – correr – كُرّر

ی دوم – corro – كُرّوُ

ی دوی – corres – كُرِّس

ی دود – corre – كُرِّ

ی دویم – corremos – كُرِّمُس

ی دوید – corréis – كُرِّیس

ی دوند – corren – كُرِّن

فروختن – vender – بِندِر

ی فروشم – vendo – بِندوُ

ی فروشی – vendes – بِندِس

ی فروشد – vende – بِندِ

ی فروشیم – vendemos – بِندِمُس

ی فروشید – vendéis – بِندِیس

ی فروشند – venden – بِندِن

فكر كردن باور داشتن – creer – كرِاِر

فكر ی كنم – creo – كرِاوُ

فكر ی كنی – crees – كرِ اِس

فكر ی كند – cree – كرِاِ

فكر ی كنیم – creemos – كرِاِمُس

فكر ی كنید – creéis – كرِاِیس

فكر ی كنند – creen – كرِاِن

romper شكستن , meter قرار دادن گذاشتن , esconde مخفی كردن , deber بایستن , comer خوردن , prometer قول دادن , leer خواندن

٣ – مصدر هایی كه به ir ختم ی شوند

زندگی كردن – vivir – بی بیر

زندگی ی كنم – vivo – بی بوُ

زندگی ی كنی – vives – بی بِس

زندگی ی كند – vive – بی بِ

زندگی ی كنیم – vivimos – بی بیمُس

زندگی ی كنید – vivís – بی بیس

زندگی ی كنند – viven – بی بِن

نوشتن – escribir – اِسكریبیر

ی نویسم – escribo – اِسكریبوُ

ی نویسی – escribes – اِسكریبِس

ی نویسد – escribe – اِسكریبِ

ی نوسیسیم – escribimos – اِسكریبیمُس

ی نویسید – escribís – اِسكریبیس

ی نویسند – escriben – اِسكریبِن

تصیم گرفتن – decidir – دِسیدیر

تصیم ی گیرم – decido – دِسیدوُ

تصیم ی گیری – desides – دِسیدِس

تصیم ی گیرد – deside – دِسیدِ

تصیم ی گیریم – desidimos – دِسیدیمُس

تصیم ی گیرید – desidís – دِسیدیس

تصیم ی گیرند – desiden – دِسیدِن

subir بالا بردن بالا رفتن , sufrir رنج كشیدن , partir تقسیم كردن به راه افتادن , recibirدریافت كردن , divertir سرگرم كردن , dividir تقسیم كردن , descubrir كشف كردن شناسایی كردن , compartir تقسیم كردن مشاركت كردن

جملات و كلمات پر كاربرد در زبان اسپانیایی

español – اسپانیایی

persa – فارسی

iraní – ایرانی

irán – ایران

españa – اسپانیا

lengua española – زبان اسپانیایی

?cuál es la capital de España¿ – پایتخت اسپانیا كجاست؟

la capital de España es Madrid – پایتخت اسپانیا مادرید است

?eres español¿ – آیا اسپانیایی هستی؟

sí,soy español – بله،اسپانیایی هستم

?de dónde eres¿ – كجایی هستی؟

soy español – اسپانیایی هستم

soy de españa – اسپانیایی هستم

soy iraní – ایرانی هستم

soy de irán – ایرانی هستم

?eres madrileño¿ – مادریدی هستی؟

no,yo soy sevillano – نه،من سبیایی هستم

?es él argentino¿ – او آرژانتینی هست؟

sí,es argentino – بله آرژانتینی هست

no,él es chileno – نه،او شیلیایی هست

grande – بزرگ

pequeño – كوچك

argentina es un país grande – آرژانتین كشور بزرگی است

en el sur de argentina hay muchas islas pequeñas – درجنوب آرژانتین جزایر كوچك زیادی وجود دارد

hablar – صحبت كردن

?hablas español¿ – اسپانیایی بلدی؟

no sé mucho español – خیلی اسپانیایی بلد نیستم

llamar – صدا زدن،فراخواندن،تلفن زدن

llamarse – نایده شدن

…me llamo – نایده ی شوم … ، اسم من هست…

?como te llamas¿ – اسمت چیه؟

me llamo franco – اسمم فرانكو هست

?y tú¿ – و تو؟ ، تو چطور؟

me llamo carmen – اسم من كارمِن هست

querer – خواستن،دوست داشتن

por favor – لطفا

gracias – متشكرم،ممنون

muchas gracias – خیلی ممنون

!de nada¡ – خواهش ی كنم

!te quiero¡ – دوستت دارم!

sientese por favor – لطفا بشینید

por favor,quiero dos kilos manzanas – لطفا دو كیلو سیب ی خوام

un hombre español – یك مرد اسپانیایی

una mujer española –  یك زن اسپانیایی

nación –  ملت

nacional –  ملی

internacional –  بین المللی

nacionalidad –  ملّیت

el día Internacional de la Infancia – روز جهانی كودك

 

اگر قصد مهاجرت به اسپانیا یا سایر کشورهای اروپایی را دارید مشاورین کوه نور با ارائه انواع خدمات در خدمت شما هستند.

منبع : آموزشگاه مجازی زبان در ایران

ویزای توریستی اسپانیا

اگر تصمیم به ادامه تحصیل یا کار در اسپانیا را دارید می‌توانید برای ویزای دانشجویی اسپانیا یا ویزای کاری اسپانیا اقدام نمایید، این بدین معناست که شما اجازه کار با ویزای توریستی را ندارید، اما درصورتی‌که قصد شما فقط برای گشت‌وگذار است، می‌توانید درخواست ویزای توریستی اسپانیا دهید. این ویزا به افرادی تعلق می‌گیرد که قصد گشت‌وگذار در این کشور و یا کشورهای دیگر عضو پیمان شنگن را دارند. مدت‌زمان ویزای توریستی اسپانیا حداقل ۱۴ و حداکثر ۹۰ روز است و بسته به نظر کنسول، مدارک و شرایط شما این ویزا صادر می‌شود. زمانی که ویزای توریستی اسپانیا این کشور را اخذ نمایید و وارد خاک این کشور شوید، اجازه کار کردن ندارید. بسته به مدت‌زمانی که برای شما اجازه اقامت در این کشور صادر گردیده است، می‌توانید در خاک کشور اسپانیا بمانید. این بدان معنا است که شما اجازه اقامت بیشتر از مدت‌زمان ویزایتان را نخواهید داشت.

شرایط ویزای توریستی اسپانیا

در ابتدا برای اخذ ویزای توریستی اسپانیا لازم است که شما وقتی برای مصاحبه سفارت رزرو نمایید. نکته‌ای که پیش از هرگونه اقدام باید توجه لازم را به آن داشته باشید این است که شما باید مدارک و شرایط لازم برای این اقدام را آماده کنید که در این رابطه می‌توانید ضمن مطالعه این مقاله، برای اطلاعات بیشتر و تخصصی‌تر با موسسه دانش‌گستر کوه نور  تماس گرفته و اطلاعات لازم را در این رابطه کسب نمایید.

مدارک لازم برای ویزای توریستی اسپانیا

 • شناسنامه معتبر
 • گذرنامه: گذرنامه شما باید دارای حداقل شش ماه اعتبار باشد.
 • سه قطعه عکس رنگی با پس‌زمینه سفید
 • نشانی دقیق محل کار و منزل
 • ارائه معتبر مدارک تمکن مالی (این موارد می‌تواند شامل حساب‌های بانکی، اسناد ملکی و … باشد.)
 • ارائه اسنادی دال بر اشتغال شما
  • ترجمه‌ آخرین حکم کارگزینی کارمندان بخش دولتی
  • گواهی اشتغال به کار برای کارمندان بخش خصوصی‌
  • ترجمه‌ روزنامه رسمی شرکت به همراه رزومه‌ی شرکت به زبان انگلیسی، دو سری کپی از اصل مدارک فارسی برای صاحبان شرکت‌های خصوصی.
  • ترجمه جواز کسب و یا کارت بازرگانی برای مشاغل آزاد
 • گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان
 • گردش حساب مالی در چند ماه گذشته با مهر و سربرگ بانک
 • درصورتی‌که دارای ملک هستید باید سند ملک خود را ترجمه کنید. (خرید ملک در اسپانیا)
 • خرید و یا رزرو بلیت رفت‌وبرگشت به اسپانیا
 • ارائه مدرکی دال بر رزرو هتل و یا داشتن محل اقامت در کشور اسپانیا
 • بیمه‌نامه بین‌المللی پزشکی و بازگشت به کشور مبدأ: افرادی که قصد دارند به کشوری سفر نمایند، باید خود را بیمه مسافرتی کنند. این بیمه باید به‌گونه‌ای باشد که در صورت لزوم شمارا با مراقبت‌های ویژه در صورت احتیاج به کشور خودتان بازگردانند. هزینه‌های احتمالی برای درمان و یا در صورت نیاز به بستری در بیمارستان، این هزینه‌ها را پوشش دهد. باید به این نکته توجه داشت که مدت‌زمان بیمه شما باید تا بعد از بازگشت از کشور اسپانیا اعتبار داشته باشد. حداقل پوشش بیمه برای هر فرد مبلغ سی هزار یورو است و شرکت بیمه‌گذار باید دارای نماینده‌ای معتبر در کشور اسپانیا باشد.

نکات مهم اخذ ویزای توریستی اسپانیا

نکته اول: در روز مصاحبه یک سری کپی از کلیه مدارک خود به همراه داشته باشید؛ زیرا بعد از اتمام مصاحبه، اصل مدارک به شما بازگردانده می‌شود و در پرونده شما کپی مدارک نگهداری خواهد شد. نکته دوم: تمامی مدارک که فارسی هستند باید دارای ترجمه باشند. نکته سوم: درصورتی‌که با درخواست ویزای شما موافقت نگردد، مدارکی که به سفارت تحویل داده‌اید، عودت نخواهد شد. نکته چهارم: تاریخ دعوت‌نامه شما (درصورتی‌که شما دارای دعوت‌نامه از اسپانیا هستید)، باید مهلت کافی برای ارائه به سفارت را داشته باشد. با توجه به این موضوع توصیه می‌گردد، در ماه‌هایی که سفارت دچار ازدحام درخواست برای ویزا است، زودتر از حد معمول برای رزرو وقت سفارت اقدام نمایید؛ زیرا ممکن است مدت طولانی‌تری در انتظار برای مصاحبه و همچنین دریافت جواب از طرف سفارت باشید.

هزینه ویزای توریستی اسپانیا

در روز مصاحبه سفارت، بابت بررسی مدارک و شرایط شما، سفارت هزینه‌ای را از هر متقاضی اخذ می‌نماید. این هزینه به‌صورت یورو اخذ می‌گردد. هر متقاضی موظف است ۶۰ یورو به سفارت بپردازد. این مبلغ حتی درصورتی‌که با درخواست ویزای شما موافقت نگردد، به شما عودت داده نخواهد شد. برای آشنایی با بهترین شهرهای اسپانیا برای سفر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

مدت‌زمان انتظار برای صدور ویزای توریستی اسپانیا

در حالت کلی و در مواقعی که درخواست برای ویزا به حداکثر خود نرسیده باشد، در حدود دو هفته زمان برای بررسی مدارک و شرایط شما نیاز است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در برخی مواقع از شما درخواست مدارکی دیگر برای تکمیل پرونده‌تان برای بررسی دقیق‌تر اوضاع و شرایطتان می‌کنند. در این صورت ممکن است که مدت‌زمان درخواست برای ویزا شما چندهفته‌ای بیشتر زمان ببرد. البته ناگفته نماند که در حالت معمول حداکثر ۶ هفته بعد از تحویل مدارک به سفارت، جواب درخواست ویزای شما آماده می‌شود. در متن بالا به نکات مختصری در خصوص اخذ ویزای توریستی اسپانیا اشاره گردید؛ اما عزیزان به این نکته نیز توجه داشته باشید که هر فرد دارای مشخصات و مدارک و شرایط مختص به خودش است. ازاین‌رو پیشنهاد ما به شما، شرکت در جلسات تخصصی مشاوره ویزای توریستی اسپانیا در موسسه دانش‌گستر کوه نور است. ما با سال‌ها تجربه داشتن پرونده‌های موفق در این زمینه، آماده یاری‌رساندن به متقاضیان عزیز هستیم. هنگامی‌که با آمادگی کامل به مصاحبه سفارت بروید و از مدارک خود اطمینان داشته باشید، احتمال موفق شدن شما چندین برابر می‌شود. موفقیت شما، هدف ماست.

شرایط اخذ ویزای اسپانیا

شرایط اخذ ویزای اسپانیا مورد ویژه‌ای است که متقاضیان باید نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. رعایت شرایط لازم موجب می‌شود تا دریافت ویزاسریع‌تر انجام شود و متقاضیان مدت زمان کمتری در انتظار باقی بمانند. در ادامه برخی از این شرایط را عنوان خواهیم کرد تا در صورت تمایل با آگاهی بیشتری اقدام به درخواست نمایید.

 1. ارائه‌ی رسید رزرو بلیط مسافرتی به صورت رفت و برگشت به کشور اسپانیا و یا بلیط هواپیما.
 2. ارائه‌ی نامه پوششی به وسیله‌ی فرد متقاضی ویزا که در این نامه هدف فرد از مسافرت به اسپانیا و تاریخ دقیق و اطلاعات افرادی که در سفر به اسپانیا به همراه شما خواهند بود به صورت واضح و روشن ذکر شده است.
 3. ارائه‌ی مدارکی که نشان‌دهنده‌ی وضعیت شغلی فرد متقاضی است که در خصوص کارمندان شاغل در ادارات دولتی ارائه‌ی ترجمه‌ای رسمی از آخرین حکم کارگزینی الزامی است اما کارمندانی که در بخش خصوصی فعالیت دارند باید مدرکی که نشان دهنده‌ی اشتغال به کار آن‌ها بر روی سربرگ رسمی شرکت وجود دارد و به زبان اسپانیایی و یا انگلیسی نوشته شده است. در خصوص افرادی که صاحب کمپانی خصوصی هستند ارائه‌ی ترجمه‌ی روزنامه رسمی شرکت در کنار رزومه‌ی کمپانی به زبان انگلیسی لازم می‌باشد و از اصل مدارک نیز باید ۲ سری به زبان فارسی ارائه دهند.
 4. مدرک گواهی اشتغال برای دانشجویان و افرادی که عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، ارائه‌ی کارت بین المللی دانشجویی و یا حتی عضویت هیئت علمی می‌تواند کافی باشد. در مورد مشاغل آزاد نیز ارائه‌ی ترجمه‌ای از جواز کسب و یا کارت بازرگانی الزامی می‌باشد.
 5. ارائه‌ی رسید رزرو هتل در کشور اسپانیا و یا محلی که برای اقامت در نظر گرفته شده است.
 6. ارائه‌ی فیش حقوقی ۶ ماه اخیر.
 7. ارائه‌ی مدرکی که نشان دهنده‌ی گردش مالی حساب فرد متقاضی در کنار مهر و استامپ اصلی بانک که در ارتباط با ۶ ماه اخیر است.
 8. ارائه ترجمه‌ای صحیح و دقیق از سند مالکیت در کنار دو سری کپی از ان به زبان فارسی.
 9. ارائه‌ی مدرکی که نشان دهنده‌ی گردش مالیاتی ۳ سال گذشته فرد متقاضی می‌باشد.

متقاضیانی که به صورت خانوادگی و دسته‌جمعی قصد اخذ ویزای اسپانیا را دارند باید برای هر کدام از افراد فرم جداگانه‌ای را تکمیل نمایند. افرادی که سن آن‌ها بیشتر از ۱۲ سال است باید برای انجام انگشت نگاری به سفارت اسپانیا و یا دفاتری که زیر نظر این سفارت است مراجعه نمایند. پیش از ارائه‌ی مدارک به سفارت اسپانیا باید از کلیه‌ی مدارک کپی گرفته شود و در کنار اصل مدارک به سفارت اسپانیا تحویل داده شود.
مدارک اصلی زمانی که با کپی آن‌ها منطبق باشند به متقاضی بازگردانده خواهد شد اما کپی مدارک برای انجام بررسی بیشتر در سفارت اسپانیا باقی خواهد ماند. کلیه‌ی مدارکی که به زبان فارسی هستند باید به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده و تحویل سفارت اسپانیا شوند. هزینه‌ای که هر فرد متقاضی ا باید پرداخت کند ۶۰ یورو می‌باشد اما این مبلغ برای کودکانی که در محدوده‌ی سنی ۶ تا ۱۲ سال قرار دارند تنها ۳۵ یورو خواهد بود.
هزینه‌های تعیین‌شده باید به‌صورت نقدی در سفارت پرداخت شود و نمی‌توان به‌وسیله کارت این مبالغ را پرداخت نمود. در خصوص تکمیل فرم‌های تقاضا باید از خودکار و یا مرکب آبی استفاده کرد و که در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد به زبان انگلیسی و اسپانیایی هست به همین دلیل باید به زبان اسپانیایی و یا انگلیسی تسلط کافی داشت.

ویزای غیر سود آور اسپانیا Non-lucrative

اگر مایل به مهاجرت به اسپانیا هستید و درآمد کافی برای حمایت از خود و افراد تحت تکفل خود را دارید، می توانید برای ویزای اقامت غیر سودآور Non-lucrative اقدام کنید. این ویزا به شما اجازه کار در اسپانیا را نمی دهد. شما باید حداقل ۲۵ هزار یورو در سال، به اضافه ۶ هزار یورو برای هر عضو اضافی خانواده داشته باشید. درآمد ممکن است از سرمایه گذاری ها، مستمری ها، تعطیلات و هر منبع درآمد دیگری حاصل شود.

ویزای صادر شده دارای اعتبار سه ماه و پانزده روز با ورود چندگانه و ۹۰ روز اقامت در اسپانیا خواهد بود. ظرف یک ماه پس از ورود خود به اسپانیا، باید برای اجازه اقامت و کارت شناسایی ملی خارجی درخواست دهید. اجازه اقامت معمولاً برای یک دوره ۲ ساله صادر می شود که قابل تمدید است، مشروط بر اینکه هنوز شرایط اقتصادی را داشته باشید و حداقل ۱۸۳ روز در هر سال در اسپانیا زندگی کرده باشید.

پس از ۵ سال از داشتن مجوز اقامت موقت، شما واجد شرایط اقامت دائم خواهید بود. اقامت دائم به شما این حق را می دهد که به طور نامحدود در اسپانیا زندگی و کار کنید. پس از ۱۰ سال اقامت قانونی (موقت یا دائم) ممکن است واجد شرایط اخذ تابعیت شوید. برای تبدیل شدن به یک شهروند اسپانیایی، باید متعهد شوید که ملیت قبلی خود را ترک کنید، ثبات مالی داشته باشید، سابقه کیفری نداشته باشید، در مصاحبه شرکت کنید و درجه ادغام خود را با جامعه اسپانیا ثابت کنید، به عنوان مثال. دانش زبان اسپانیایی، فرهنگ، ارزش ها و مشارکت در فعالیت های اجتماعی اسپانیایی.

توجه داشته باشید که اتباع فیلیپین، آندورا، کشورهای اسپانیایی-آمریکایی، گینه استوایی، پرتغال و همچنین افراد با منشاء یهودی سفاردی، ممکن است پس از دو سال اقامت قانونی، واجد شرایط شهروندی باشند.

شرایط اخذ ویزای غیر سودآور اسپانیا

 • به صورت منظم در اسپانیا باشید.
 • بالای ۱۸ سال سن داشته باشید.
 • مدارک و شواهد مالی (بدون کار در اسپانیا) برای حمایت از اقامت در طول مدت که درخواست می کنید، کافی باشد.
 • سابقه کیفری منفی صادر شده در سه ماه اخیر توسط مقامات کشور یا کشورهایی که در ۵ سال گذشته در آن سکونت داشته اید.
 • بیمه درمانی مشترک با شرکتی که به طور قانونی حق فعالیت در اسپانیا را دارد.
 • سند محضری که دلیل درخواست این ویزا، هدف، مکان و مدت اقامت خود در اسپانیا و دلایل دیگری را که باید توضیح دهید، با ترجمه تایید شده به اسپانیایی ارائه دهید.

تابعیت دوگانه اسپانیا

اسپانیا تابعیت دوگانه را فقط برای اتباعی به رسمیت می شناسد که در بدو تولد تابعیت اسپانیایی داشته باشند. شهروندان تابعیت شده باید تابعیت قبلی خود را ترک کنند، به جز آن دسته از کشورهایی که اسپانیا با آنها قرارداد دوتابعیتی منعقد کرده است. در حال حاضر، شهروندان کشورهای زیر ممکن است بدون رها کردن ملیت قبلی خود به تابعیت اسپانیایی درآیند: آندورا، آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، جمهوری دومینیکن، گینه استوایی، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک ، نیکاراگوئه، پاناما، پاراگوئه، پرو، پرتغال، پورتوریکو، السالوادور، اروگوئه و ونزوئلا.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ تابعیت دوگانه اسپانیا

 • اصل و فتوکپی پاسپورت
 • گواهی پزشکی
 • اصل گواهی ترخیص پلیس
 • اثبات درآمد
 • مدارک بیمه سلامت
 • رسید پرداخت هزینه ها
 • سند محضری در مورد هدف اقامت
اشتراک در
اطلاع از
guest
11 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اکبر

درود بر شما. بسیار عالی.

Nura

بسیار عالی بود . ممنون .
من از ۸ سالگی انگلیسی خوندم و الان که ۱۴ سالمه مسلط‌ام .
چقدر طول میکشه تا بتونیم اسپانیایی رو کاملا روان و مسلط بشیم ؟🤔

میلاد شیرپور

اسپانیایی به شدت آسونه و شما میتونید نهایتا تا یکی دو سال اسپانیاییتون را به سطح خوبی برسونید طوری که بتونید توی کشور های اسپانیایی زبان زندگی کنید

Matin

سلام…خدا حفظتون کنه … عااالی بود👏👏👏… دستتون درد نکنه…موفق و تندرست باشید ان شاالله،،⁦🏵️⁩🌸🌺

Helen

سلام خسته نباشيد .. واقعا عالي بود ممنون .. فقط يك سوال .. طريقه ي نوشتن اسپانيايي چطوره بعضي از حروف مثل e به اين شكل é نوشته ميشن .. چرا ؟؟

سارینا

سیب میشه manzana اما شما silla ترجمه کردید و این اشتباهه

شکیبا

خیلی مفید بود مطالبتون ممنون

Mary

Garcias !
ممنونم واقعا عالی هستید

گمنام

خیلی ازتون ممنونم
انشالله که هر چی از خدا میخواهید بهتون بدهد
انشالله که همیشه سربلند و موفق باشید
خیلیییی ممنونم

Hasan

با سلام،از توضیحات مفید و کاربردی شما بسیار سپاسگزارم.

شیدا

عجب مقاله کاملی بود خسته نباشید ممنون

4.3/5 - (47 امتیاز)