اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه

اصل اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه با مهر اداره ثبت شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید است.

اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام

1. اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام در صورتی که حاوی مهر و امضای شرکت صادر کننده باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
2. اوراق سهام صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید هستند.
3. اسامی سهامداران شرکت و میزان سهام آنها در صورتی قابل ترجمه و تأیید هستند که در شرکت‌نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت ذکر شده باشند.
4. اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید هستند.

تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه رسمی یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 100.000.000 (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده ضروری است.

روزنامه رسمی

اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های مالیاتی

گواهی‌‌های مالیاتی ممهور به مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید هستند. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور، و ترازنامه شرکت‌های غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید است. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی نیز می‌توانند برای سایر شرکت‌ها ترازنامه مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های بیمه

گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه (از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت) با مهر دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه یا شعبه مرکزی آنها قابل ترجمه و تأیید هستند.

قراردادهای شرکت‌های خصوصی

1. قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
2. قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید هستند.

با دادن امتیاز، ما را ارائه خدمات بهتر یاری کنید