مهاجرت به اسپانیا کوه نور لوگو موسسه دانش گستر کوه نور
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شناسنامه

1. شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید حتماً عکس‌دار باشد.
2. شناسنامه فاقد قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال در ذیل ثبت وقایع اربعه باشد.
3. تصویر شناسنامه فقط با مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال قابل ترجمه و تأیید است.

کارت ملی

فقط اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.
در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران، گواهی فوت صادره از بیمارستان به همراه مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی تجرد

گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل تأیید و ترجمه است.

گواهی ولادت

اتباع داخلی: تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید است. بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه با تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
اتباع خارجه: با مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

سند ازدواج

1. سند ازدواج یا رونوشت محضری آن که ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.
2. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده‌اند با نامه صادره از امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.
3. ازدواج موقت و اقرار به زوجیت باید مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد تا قابل ترجمه و تأیید باشد.

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

کارت پایان خدمت و کارت معافیت

1. فقط اصل آنها قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر اصل قابل تأیید نیست.
2. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌نامه رانندگی

1. گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید است.
2. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را دارند. ترجمه و تأیید و برابر اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی فاقد منع قانونی است.