آدرس مراکز پلیس +۱۰

به روز شده در اردیبهشت 1398

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۱

کدپستی: ۱۴۷۶۷۷۳۱۶۷

تلفن: ۴۴۱۳۰۸۸

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۲

کدپستی: ۱۴۷۱۶۷۵۹۹۱

تلفن: ۴۴۰۶۱۴۹۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۴

کدپستی: ۱۴۵۷۶۵۵۷۶۹

تلفن:۶۶۵۵۳۱۷۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۵

کدپستی: ۱۴۶۸۶۵۴۵۹۵

تلفن:۸۸۵۷۸۸۵۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۶

کدپستی: ۱۴۵۱۶۳۳۷۸۵

تلفن: ۴۴۲۴۱۷۴۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۸

کدپستی: ۱۴۶۳۷۶۴۹۸۵

تلفن: ۴۴۲۴۶۴۵۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۱۹

کدپستی: ۱۴۴۶۷۱۴۴۶۵

تلفن: ۸۸۲۷۸۹۷۹

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۱

کدپستی: ۱۴۸۳۹۱۴۷۳۳

تلفن: ۴۴۱۴۰۷۲۹

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۲

کدپستی: ۱۹۹۸۱۳۶۶۱۴

تلفن: ۲۲۰۹۸۴۱۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۳

کدپستی: ۱۴۷۲۶۵۴۸۶۳

تلفن: ۶۶۵۵۰۸۷۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۴

کدپستی: ۱۴۴۴۷۱۳۱۳۳

تلفن: ۶۶۵۵۱۲۹۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۵

کدپستی: ۱۴۷۷۶۸۶۸۹۱

تلفن: ۴۴۸۳۲۴۱۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۶

کدپستی: ۱۴۷۸۶۵۴۵۴۵

تلفن: ۴۴۳۲۵۹۸۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۷

کدپستی: ۱۴۸۱۹۴۴۱۴۸

تلفن: ۴۴۹۷۹۷۰۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۸

کدپستی: ۱۴۷۵۷۴۶۸۱۳

تلفن: ۴۴۶۱۸۹۸۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۲۹

کدپستی: ۱۹۶۷۷۵۴۳۵۵

تلفن: ۲۲۶۵۰۴۶۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۳۱

کدپستی: ۱۳۷۳۶۹۵۶۷۷

تلفن: ۶۶۳۲۲۹۸۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۳۵

کدپستی: ۱۳۴۵۶۴۴۷۱۶

تلفن: ۶۶۸۴۲۱۷۸

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۳۷

کدپستی: ۱۳۸۸۹۸۴۳۶۹

تلفن: ۴۴۵۶۷۳۶۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۴۱

کدپستی: ۱۳۵۹۶۱۹۱۱۱

تلفن: ۵۵۷۸۸۲۴۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۴۳

کدپستی: ۱۴۸۵۸۶۷۴۱۱

تلفن: ۴۴۷۶۵۰۹۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۴۸

کدپستی: ۱۳۸۸۷۷۸۱۸۱

تلفن: ۴۴۵۴۶۶۶۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۵۴

کدپستی: ۱۴۹۳۶۳۳۹۹۸

تلفن: ۴۴۷۴۰۸۵۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۵۷

کدپستی: ۱۶۷۱۸۱۳۱۱۵

تلفن: ۲۲۳۱۹۳۴۴

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۵۸

کدپستی: ۱۳۸۱۷۹۶۴۴۵

تلفن: ۶۶۶۸۹۳۹۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۱

کدپستی: ۱۶۱۱۷۴۵۵۸۳

تلفن: ۷۷۶۴۷۶۸۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۲

کدپستی: ۱۴۷۳۶۸۴۳۳۵

تلفن: ۴۴۹۵۶۰۷۸-۴۴۰۵۵۰۹۸

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۳

کدپستی: ۱۱۵۹۷۳۵۴۵۵

تلفن: ۳۳۵۴۰۰۷۸

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۴

کدپستی: ۱۳۸۸۶۱۶۳۱۵

تلفن: ۴۴۵۹۴۵۷۶-۴۴۵۱۳۹۷۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۵

کدپستی: ۱۱۴۵۶۱۳۶۱۴

تلفن: ۶۶۷۶۱۸۳۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۶۸

کدپستی: ۱۶۱۳۶۱۳۸۴۴

تلفن: ۸۸۱۴۶۳۹۷

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۷۲

کدپستی: ۱۹۳۳۹۵۴۱۵۴

۲۲۷۵۹۲۱۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۷۳

کدپستی: ۱۵۶۷۷۱۹۱۷۱

تلفن: ۸۶۰۲۲۹۱۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۷۴

کدپستی: ۱۹۶۹۹۵۳۷۵۳

تلفن: ۸۸۸۸۲۲۴۴

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۷۶

کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۳۱۴

تلفن:  ۸۸۵۴۹۲۸۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۷۸

کدپستی: ۱۶۶۸۶۴۷۱۵۹

تلفن: ۲۲۷۶۳۸۷۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۸۲

کدپستی: ۱۹۹۳۶۸۵۵۱۱

تلفن: ۸۸۰۴۶۴۰۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۸۵

کدپستی: ۱۹۸۴۷۳۴۷۵۴

تلفن: ۲۲۱۸۳۳۲۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۸۹

کدپستی: ۱۹۴۱۹۱۳۷۹۱

تلفن: ۲۲۶۳۷۳۵۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۹۱

کدپستی: ۱۵۸۱۸۱۷۵۱۴

تلفن: ۸۸۳۴۲۸۹۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۹۴

کدپستی: ۱۳۱۷۹۴۳۹۱۳

تلفن: ۶۶۴۸۸۵۶۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۱۹۷

کدپستی: ۱۴۱۵۷۶۴۶۸۶

تلفن: ۸۸۹۷۴۲۲۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۰۱

کدپستی: ۱۳۱۸۶۱۷۳۴۵

تلفن: ۶۶۵۶۸۹۴۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۰۶

کدپستی: ۱۴۱۱۹۸۶۵۸۴

تلفن: ۸۸۳۳۳۴۴۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۱۵

کدپستی: ۱۸۱۹۶۷۳۱۱۹

تلفن: ۵۵۰۸۱۴۵۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۱۸

کدپستی: ۱۷۶۶۹۷۴۸۷۱

تلفن: ۳۳۰۹۵۱۷۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۱۹

کدپستی: ۱۸۶۴۸۸۶۴۴۸

تلفن: ۳۳۳۸۹۱۴۵-۳۳۳۸۹۱۴۴

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۲۲

کدپستی: ۱۶۸۱۷۵۷۵۱۴

تلفن: ۷۷۴۵۸۲۷۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۲۴

کدپستی: ۱۳۴۹۸۸۷۴۱۶

تلفن: ۶۶۰۵۲۵۰۹

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۲۸

کدپستی: ۱۹۱۱۶۱۹۴۱۷

تلفن: ۲۲۲۵۶۷۷۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۳۱

کدپستی: ۱۶۵۷۸۴۵۷۵۳

تلفن: ۷۷۰۷۲۱۶۹

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۴۳

کدپستی: ۱۹۵۶۶۶۶۴۱۳

تلفن: ۲۲۸۲۳۶۵۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۴۴

کدپستی: ۱۶۴۸۸۸۶۸۱۷

تلفن: ۷۷۹۲۴۵۸۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۴۶

کدپستی: ۱۶۶۷۸۱۸۶۱۵

تلفن:  ۲۲۹۳۰۱۵۴

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۴۹

کدپستی: ۱۶۴۶۸۹۶۱۶۴

تلفن: ۷۷۹۳۹۸۴۸

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۶۶

کدپستی: ۱۴۳۶۶۸۴۳۹۳

تلفن: ۸۸۶۲۹۳۸۰-۸۸۰۴۵۹۹۷

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۶۸

کدپستی: ۱۴۸۶۷۸۵۹۷۴

تلفن: ۴۴۱۵۸۰۰۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۷۱

کدپستی: ۱۳۶۳۷۷۳۱۶۱

تلفن: ۵۵۷۹۵۴۰۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۷۲

کدپستی: ۱۳۷۴۶۱۵۶۱۳

تلفن: ۶۶۲۴۴۳۰۷-۶۶۳۲۳۲۵۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۷۶

کدپستی: ۱۹۹۸۷۱۷۵۶۳

تلفن: ۲۲۰۹۲۸۱۳

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۷۷

کدپستی: ۱۳۴۳۹۷۶۵۶۶

تلفن: ۶۶۰۸۰۱۵۰-۶۶۱۹۷۱۸۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۷۸

کدپستی: ۱۱۱۹۸۵۵۸۱۱

تلفن: ۳۳۱۳۵۷۴۳-۳۳۱۲۰۵۹۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۸۱

کدپستی: ۱۵۷۴۸۴۳۱۳۵

تلفن: ۸۸۸۲۵۰۹۴-۸۸۸۲۲۸۱۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۸۴

کدپستی: ۱۴۷۱۹۵۳۳۸۵

تلفن: ۴۴۰۴۵۰۳۱

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۸۶

کدپستی: ۱۵۹۳۹۱۵۱۵۵

تلفن: ۸۶۰۳۶۱۶۷

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۸۷

کدپستی: ۱۴۵۸۷۳۴۱۱۵

تلفن: ۶۶۰۶۵۶۴۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۹۲

کدپستی: ۱۵۸۶۷۱۷۱۳۵

تلفن: ۸۶۰۷۱۰۷۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۹۳

کدپستی: ۱۳۹۳۷۸۴۱۶۴

تلفن: ۴۴۶۳۱۳۴۷-۴۴۶۳۱۳۵۱

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۲۹۴

کدپستی: ۱۹۴۷۸۱۷۸۸۴

تلفن: ۲۲۸۶۷۶۷۴

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۳۱۳

کدپستی: ۱۹۵۷۹۷۴۷۹۵

تلفن: ۲۲۸۰۴۸۵۷

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۳۳۲

کدپستی: ۱۴۱۷۹۱۳۱۳۶

تلفن: ۶۶۴۷۸۰۰۲

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۶۱۲۳۲۸

کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۹۳

تلفن: ۸۸۵۷۲۲۷۰

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۶۱۲۳۳۱

کدپستی: ۱۴۵۶۸۸۶۵۱۱

تلفن: ۶۶۵۲۴۴۷۴-۶۶۵۲۴۴۷۵

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۶۱۲۳۳۳

کدپستی: ۱۸۳۳۱۴۶۱۸۵

تلفن: ۵۶۲۲۲۲۳۶

 

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) کد: ۲۱۱۶۱۲۳۳۵

کدپستی: ثبت نشده است

تلفن: ۲۲۷۰۷۱۷۷

 

 

2/5 - (1 امتیاز)